ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រារព្ធខួបលើកទី៦៥ថ្ងៃបង្កើតគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកថ្មី ចំនួន៦៩៥នាក់នៅក្នុងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងកំពង់ឆ្នាំង