សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ


2--CPP-CNRP-8-May-2015