សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ស្ដី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​សន្និបាត​គណៈ​កម្មាធិការ​កណ្ដាល​លើក​ទី​៣៨


7-លទ្ធផលសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី៣៨